Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 17 juni 2019

Deze “Account- en Aankoopvoorwaarden” regelen jouw rechten en verplichtingen in het kader van het gebruik van de Udini-app en de Udini-hardware, beiden verdeeld door de IxorTalk cvba, met maatschappelijke zetel te Schuttersvest 75, 2800 Mechelen, KBO-nummer 0546.796.324 (hierna: “Udini”).

Lees deze Account- en Aankoopvoorwaarden aandachtig door, want ze bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud en de Udini-website, het aanmaken van een account en het gebruik van onze diensten.

Artikel 1 – Definities

 • Udini-hardware: de sensor en hub toestellen die in de door de Udini-organisatie-beheerder beheerde faciliteiten komt te staan;
 • Udini-organisatie-beheerder: de persoon die de eindgebruiker is van de Udini-hardware en die bekend is als aanspreekpunt voor betalingen, administratie, privacy binnen een Udini-organisatie;
 • Udini-app: mobiele app op Android en iOS voor de Udini-app-gebruikers die een Udini-organisatie gekoppeld hebben, typisch personeel, bezoekers, huurders, ...;
 • Udini-app-gebruiker: persoon die een Udini-organisatie gekoppeld heeft met de Udini-app;
 • Udini-organisatie: combinatie van alle Udini-organisatie-beheerders en Udini-app-gebruikers binnen één reële organisatie, bv. een bedrijf, gebouwbeheerder, mede-eigenaarsvereniging, parkinguitbater, recreatiedomeinbeheerder, ....
 • Udini-cloud: online web-platform, gebruikt door de Udini-organisatie-beheerder, voor het beheer van alle app-gebruikers binnen de organisatie, de bijhorende toegangsrechten op de Udini-hardware en het beheer van de Udini-hardware.

Artikel 2 – Opzet van Udini

2.1. Udini is een oplossing die erin bestaat dat middels een virtuele toegangsbadge op smartphone toegang verleend en verkregen kan worden tot diverse faciliteiten in vastgoed en mobiliteit. Deze faciliteiten vallen onder het beheer van een Udini-organisatie-beheerder.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en bindende kracht

Bij het aanmaken van een account als Udini-app-gebruiker of Udini-organisatie-beheerder en bij het gebruik van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Account- en Aankoopvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website, jouw aanmelding voor een account in de app, het activeren van de Udini-hardware en elk ander gebruik van de Udini diensten, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Account- en Aankoopvoorwaarden.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

4.1. Het gebruik van de app en het aanmaken van een account is gratis.

Udini behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige Account- en Aankoopvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4.2. Om de diensten te gebruiken die via de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website toegankelijk zijn moet je vooraf toestemming krijgen van je ouders als je jonger bent dan 13 jaar. In dat geval dien je bij de registratie een contact e-mailadres of telefoonnummer van je ouders te verschaffen ter controle.

Udini behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je jonger dan 13 bent en geen toestemming van je ouders hebt verkregen.

Artikel 5 – Het aanmaken van een account

5.1. Om de Udini diensten te kunnen gebruiken op de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website, dien je een account aan te maken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

5.2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

5.3. Bij de aanmelding dien je je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Account- en Aankoopvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website. Dit is een vereiste om geldig een account te kunnen aanmaken.

5.4. Udini behoudt zich het recht voor om jouw aanmelding al dan niet te aanvaarden. Jouw aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
 • Je tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
 • Je komt één of meerdere in deze Account- en Aankoopvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Udini kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aanmelding niet aanvaard kan worden.

5.5. Vanaf het ogenblik dat jouw aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsmail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van jouw account.

Artikel 6 – Udini-app, Udini-hardware en Udini-website

6.1. Udini behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, op discretionaire beslissing en zonder voorafgaand overleg aanpassingen aan te brengen aan de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website.

6.2. Udini behoudt zich het recht voor om de toegang voor Udini-app-gebruikers of Udini-organisatie-beheerders die de huidige Account- en Aankoopvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van Udini niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten. Ze behoudt zich het recht voor de toegang tot de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website op te schorten indien de Account- en Aankoopvoorwaarden niet worden nageleefd.

6.3. Udini verleent door onderhavige overeenkomst aan de Udini-app-gebruiker of Udini-organisatie-beheerder een niet-exclusief recht van gebruik van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website, die uitsluitend mag worden aangewend door de Udini-app-gebruiker of Udini-organisatie-beheerder.

6.4. Om als Udini-app-gebruiker toegang te krijgen tot de faciliteiten aan de hand van Udini-hardware, moet de Udini-organisatie-beheerder een uitnodiging op afstand versturen met een verzoek tot toegang tot de organisatie. Eerder al gekoppelde Udini-app-gebruikers kunnen door de Udini-organisatie-beheerder verwijderd worden.

6.5. Foto’s die door een Udini-app-gebruiker gestuurd worden vanuit de Udini-app blijven bewaard op de Udini-manager tot de Udini-app-gebruiker deze verwijderd. Binnen de Udini-app zelf blijven foto’s gedurende het gebruik bewaard, tot de Udini-app wordt verwijderd of wordt vervangen/verwijderd door de Udini-app-gebruiker.

6.6. Udini-app-gebruikers en Udini-organisatie-beheerders kunnen foto’s verwijderen waar zij zelf op staan. Dit kan gebeuren binnen de Udini-app.

6.7. De Udini-organisatie-beheerder staat in als aanspreekpunt binnen de organisatie om privacy-vragen of -verzoeken op te volgen en eventueel door te geven aan Udini voor verdere verwerking.

Artikel 7 – Udini als platform

7.1. Udini is slechts een technische facilitator. Het gebruik dat de Udini-app-gebruiker of Udini-organisatie-beheerder maakt van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website wordt niet door Udini gecontroleerd op inhoud, betrouwbaarheid of correctheid en Udini wordt als dusdanig nooit betrokken partij in de relatie tussen Udini-app-gebruikers of Udini-organisatie-beheerders onderling. Udini is evenmin aansprakelijk voor de inhoud op de account van Udini-app-gebruikers of Udini-organisatie-beheerders. Evenmin is Udini aansprakelijk voor gebeurlijke inbreuken op de rechten van derden.

7.2. Udini zal zich naar alle redelijkheid inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en voert een beleid gericht op de continuïteit van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website. Indien Udini kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit of ongeoorloofde informatie die plaatsvindt op of wordt verspreid via de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website, verbindt Udini zich ertoe de desbetreffende gegevens ontoegankelijk te maken en, indien het een strafrechtelijke inbreuk betreft, deze informatie onmiddellijk mee te delen aan het parket. Udini behoudt zich het recht voor (doch zonder hiertoe verplicht te zijn of enige aansprakelijkheid te hebben) de toegang tot door de gebruiker geplaatste informatie te blokkeren, aan te passen en/of te verwijderen in het geval deze aanstootgevend, hinderlijk of ongepast is of kan zijn voor andere gebruikers of voor derden.

7.3. Udini besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website en het project in het algemeen. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Udini is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

7.4. Udini benadrukt dat zij niet de auteur, noch de verantwoordelijke persoon is voor jouw account en de inhoud ervan. Udini wijst alle aansprakelijkheid af voor deze inhoud als die niet correct zouden blijken te zijn of als die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Als de Udini-app-gebruiker of Udini-organisatie-beheerder of de Udini-organisatie-beheerder de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dienen ze Udini hiervan wel onverwijld op de hoogte te stellen, zodat Udini waar mogelijk de gepaste maatregelen kan nemen.

7.5. Udini wijst bovendien alle aansprakelijkheid af voor de dienstverlening van eventuele derden ten aanzien van de Udini-app-gebruikers of Udini-organisatie-beheerders of Udini-organisatie-beheerders.

Udini komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen de Udini-app-gebruikers, Udini-organisatie-beheerders en de Udini-organisatie-beheerders en is bijgevolg niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen deze partijen.

7.6. Udini is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:

 • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website;
 • Het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website of aan de gebruiker wordt gezonden;
 • De werking of het niet-beschikbaar zijn van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website;
 • Misbruik van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website beschikbaar wordt gesteld;
 • Aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website;
 • Op de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zij toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is;

7.7. Udini stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Udini echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Udini alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

8.1. Bij het leveren van de onder huidige overeenkomst beschreven diensten, fungeert Udini als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). In het kader van deze verwerking van persoonsgegevens verklaart Udini te voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving en meer specifiek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), in het bijzonder artikel 28 ervan. Als je meer details wil over hoe wij met jouw gegevens omgaan, lees dan best onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1. Udini is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Udini-app, de Udini-hardware, de Udini-cloud of de Udini-website en van de dienst.

Artikel 10 – Geschillenbeslechting

10.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@udini.eu. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

10.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

10.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

10.4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.